Min kundsida Logga in
Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för behandling av kunders personuppgifter

 
Miriale och Tono är registrerade varumärken ägda av Editions Atlas SA. Editions Atlas SA ("Atlas") som fungerar som personuppgiftsansvarig avseende behandling av personuppgifter vill informera kunderna (”kunderna”) om hur vi behandlar data som vi erhåller från våra kunder, i enlighet med den nya Europeiska Förordningen n. 679/2016 om behandling av personuppgifter ("Europeiska Dataskyddsförordningen”), tillämpbar från den 25 maj 2018.


1. Personuppgiftsansvarig och databehandlare

Editions Atlas SA, med registrerat kontor vid Route de la Pale 18, CH-1026 Denges, är den personuppgiftsansvarige, vilken kan kontaktas med följande e-postadress: dataprotection@editionsatlas.ch. En fullständig lista över databehandlarna kan begäras genom den ovan nämnda e-postadressen.


2. Insamlade personuppgifter

I enlighet med denna policy kommer Atlas att behandla erhållna persondata från sina kunder; dessa data kan omfatta:

a) Personuppgifter och kontaktuppgifter tillhandahållna av kunden när de köper en produkt eller använder en tjänst tillhandahållen av Atlas;
b) Data tillhandahållen när information eller hjälp begärs;
c) Data tillhandahållen genom undersökningar, tävlingar eller projekttävlingar organiserade av Atlas, under förutsättning att, i detta fall, denna policy kommer att integreras av den specifika policy som har att göra med behandling av personuppgifter under varje tävling;
Atlas kommer inte att behandla hälsodata eller generellt andra speciella datakategorier definierade i artikel 9 i den Europeiska Sekretessförordningen. Barns personuppgifter kommer att behandlas på det sätt som förklaras i paragraf 8 i denna Policy.
De ovan nämnda datakategorierna kommer endast att behandlas i den omfattning som är nödvändig för avsikterna beskrivna i paragraf 4 i denna Policy.


3. Behandling av personuppgifter

Kunders personuppgifter kommer att behandlas med användning av automatiserade metoder och kommer att skyddas med genomförandet av tillräckliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa sekretess och säkerhet av personuppgifterna. Atlas genomför tekniska och organisationsmässiga åtgärder nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förluster, ändringar, obehörigt röjande av, eller access till, personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt blivit behandlade.
När det inte längre är nödvändigt att behandla personuppgifterna för ändamålen de insamlades för, eller vid slutet av arkiveringstiden (förklaras ytterligare i paragraf 10), så kommer Atlas att anonymisera personuppgifter och avlägsna identifierare.


4. Avsikter med behandlingen

Atlas kommer att begära att kunderna tillhandahåller sina personuppgifter av följande skäl:
a) För att begära och använda en tjänst tillhandahållen av Atlas, omfattande deltagande i kurser, tävlingar och kundservice och för att upprätta, utöva eller försvara en rättslig fordran mot kunden eller andra (gemensamt definierat som: "Avtalsavsikter";
b) Att följa rättsliga och reglerande ålägganden (definierat som: "Rättsliga avsikter");
c) När kunden ger sitt samtycke till att skicka nyhetsbrev, marknadsförings-kommunikation genom traditionella och andra metoder, omfattande e-post, SMS, MMS, sociala nätverk, direktmeddelanden, mobilapplikationer, banner, fax, post och telefon, göra en säljfrämjande insats och/eller sälja produkter och/eller tjänster erbjudna av Atlas och till att utföra andra undersökningar för att utvärdera kundnöjdheten med tjänsterna (definierat som "Marknadsförings-avsikter");
d) När kunden ger sitt samtycke till att skicka marknadsföringskommunikation från andra av Gruppens företag och/eller andra kommersiella partners av följande kategorier: förlag, massmarknadsdetaljister, leksaksförsäljare och konsumtionsvarudistributörer i relation till deras produkter/tjänster på sätt som förklarats i den föregående paragrafen; en lista av dessa frågor kan begäras av kunden (definierat som: "Tredje parts marknadsföringsavsikter")
e) När kunden ger sitt samtycke till att skicka kommersiella meddelanden på sätten som definierats i punkterna c) och d) grundat på preferenser, kundernas karaktäristik och vanor eller att utföra analys på dessa grunder (definierat som: "Profileringsavsikter");
f) När kunden samtycker till behandling av sina personuppgifter för Atlas Marknadsföringsavsikter, för att skicka som mest 3 nyhetsbrev i månaden och meddelanden relaterade till Atlas produkter/tjänster till kunder endast identifierade enligt principiellt generella kategorier såsom åldersgrupp, om de har öppnat ett tidigare skickat nyhetsbrev, eller hur de gör sina inköp, (definierat som: "Legitimt intresse och marknadsföringsavsikter"); och
g) För att genomföra aktiviteter vilkas funktion är att överföra filialer, förvärvanden, sammanslagningar, delningar eller andra förändringar och att utföra sådan verksamhet (definierat som: "Legitimt intresse och affärsavsikter").


5. Rättslig grund för behandlingen

Behandling av personuppgifter för kontraktsändamål är obligatoriskt eftersom det är nödvändigt för de specifika tjänsterna som Atlas erbjuder.
Behandling av personuppgifter för rättsändamål är obligatoriskt eftersom tillämpbara lagar kräver det. Om kunden önskar att hans personuppgifter inte behandlas för dessa ändamål kan Atlas inte tillhandahålla honom dessa tjänster.
Behandling av personuppgifter för Marknadsföringsavsikter av Atlas, för Tredje parts marknadsföringsavsikter och för Profileringsavsikter är inte obligatoriskt, och är underkastat kundens tidigare samtycke. Om kunden inte ger sitt samtycke så kommer det dock inte att vara möjligt för Atlas, andra företag av samma Grupp och/eller andra utvalda kommersiella partners att informera kunden om nya produkter/tjänster, säljfrämjande åtgärder, användarspecifika erbjudanden, eller att genomföra marknadsundersökningar, eller att skicka andra meddelanden och material i linje med deras intressen.
Behandling av Avsikter av Legitimt Intresse av Marknadsföring har betydelse för strävan efter ett legitimt intresse av Atlas, lämpligt balanserat med konsumenters intressen och, med hänsyn till begränsningen av denna behandlingsform förklarad i paragraf 4. f), kommer att genomföras med början från den 25 maj 2018, när den Europeiska Dataskyddsförordningen blir tillämpbar.
Behandling för Avsikter av Legitima Affärsintressen genomförs i enlighet med artikel 24 paragraf 1. d) av Sekretesskoden och för att sträva efter Atlas legitima intresse och dennes motsvarighet för att genomföra angiven ekonomisk verksamhet i det avseendet, i enlighet med artikel 6. f) av den Europeiska Dataskyddsförordningen, och lämpligt balanserad med kunders intressen, eftersom behandlingen endast kommer att bli begränsad i den omfattning nödvändig för att utföra sådana verksamheter.


6. Kommunikation av personuppgifter

För avsikterna förklarade i paragraf 4 kan Atlas kommunicera kunders personuppgifter, strängt nödvändigt för varje sorts behandling, till följande kategorier av individer, företag och institutioner:
a) Atlas anställda, samarbetspartners och leverantörer, inom gränserna för deras uppgifter och/eller kontraktsförpliktelse och i relation till de kommersiella relationerna med kunderna;
b) Underleverantörer och/eller underentreprenörer inom aktiviteterna i anslutning till utförandet av tjänster och produkter erbjudna av Atlas;
c) Andra av Gruppens företag, nationella och internationella, såsom förklaras i paragraf 7;
d) Till postkontor och kurirer, för att skicka och leverera produkter köpta av kunderna och/eller andra material relaterade till tjänsterna som erbjuds av Atlas;
e) Till juridiska, administrativa och finansiella konsulter, inom gränserna för vad som är nödvändigt eller funktionellt för Atlas aktiviteter, på de sätt som förklarats ovan;
f) Till finansiella institut för hantering av inkomster och betalningar härstammande från utförandet av kontraktet med kunden.
Kunders personuppgifter kommer inte att offentliggöras.


7. Överföring utomlands av personuppgifter

Kunders personuppgifter kan fritt överföras utanför det nationella territoriet till andra Europeiska länder, men de kan också överföras utanför den Europeiska Unionen, och särskilt i Ryssland, Japan och USA.
Närhelst Atlas överför personuppgifter utanför Europeiska Unionen, så kommer det att tas rimliga steg och lämpliga säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna säkra, enligt artikel 44 i Sekretesskoden och artiklarna 45 och 46 i den Europeiska Dataskyddsförordningen.
Kunder kommer att ha rätten att erhålla en kopia av data som sköts utomlands och få information om platsen där data lagras, genom att direkt fråga den registeransvarige, genom kontaktdetaljerna tillhandahållna i paragraf 9 i detta dokument.


8. Data om personer under 18

Tjänsterna som erbjuds av Atlas kan också användas av personer under 18, således barn. I detta fall samlar Atlas in och behandlar barns personuppgifter endast med avsikterna, och på de sätt som förklarats i denna Policy, i överensstämmelse med villkoren i den Europeiska Dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter om barn (artikel 8) och med förhandsmedgivande av en förälder eller annan vårdnadshavare, vars data kommer att insamlas endast med avsikten att erhålla ett sådant samtycke.


9. Kunders rättigheter

I relation till sina personuppgifter kommer det att vara möjligt för kunden att utöva, närsomhelst utan någon ytterligare avgift, de följande rättigheterna:
a) Att få det bekräftat hur det förhåller sig om personuppgifter angående honom eller henne är under behandling, och var om så är fallet, man kan få tillgång till personuppgifterna;
b) Att känna till ursprunget till data, ändamålen och sättet som de behandlas och den logik som tillämpas för behandling med automatiserade metoder;
c) Att fråga om uppdatering, rättelse eller – om intresse finns – integreringen av data;
d) Att fråga om radering, anonymisering eller blockering av uppgifter som olagligen behandlats eller att invända mot behandlingen av legitima skäl;
e) Att invända, fullt eller delvis, mot behandlingen av data för direkt marknadsföringssyfte genomfört på antingen automatiserat eller mer traditionella sätt;
f) Att när som helst återta sitt samtycke, utan att påverka behandlingens laglighet grundat på samtycke innan dess återkallande.

Tillsammans med de ovan nämnda rättigheterna, med början från den 25 maj 2018, kommer kunder också att ha de förankrade rättigheterna i den följande paragrafen 10. c).
Det kommer att vara möjligt för kunder, att utöva sina rättigheter, att ändra sina kontaktuppgifter, att underrätta Atlas om ändringar och uppdateringar angående sina data, att få ytterligare information om behandlingen av sina personuppgifter genomfört av Atlas, genom att skicka ett e-postmeddelande till den följande adressen: dataprotection@editionsatlas.ch eller genom att ringa följande nummer 0101 99 25 88.


10. Ytterligare bestämmelser tillämpliga från den 25 maj 2018

De följande bestämmelserna kommer att bli fullt verksamma med början från den 25 maj 2018, när den Europeiska Dataskyddsförordningen blir tillämpbar.

a) Arkiveringstider för personuppgifter: Atlas kommer inte att arkivera personuppgifter längre än det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet för vilket data har insamlats, i enlighet med paragraf 2 i denna Sekretesspolicy. I alla frågor kommer följande arkiveringstider att tillämpas för dessa specifika ändamål:

➢ Personuppgifter insamlade för Kontraktsändamål (par. 4.a) kommer att arkiveras under den tid kontraktet är giltigt och under 10 år efter dess upphörande för att utöva/försvara Atlas rättigheter, både i domstol och utanför, där en fordran bör uppstå i relation till kontraktet;
➢ Personuppgifter insamlade för Lagändamål (par. 4. b) kommer att arkiveras i enlighet med den specifika tidsbegränsningen definierad av lagen;
➢ Personuppgifter insamlade för Atlas Marknadsföringsavsikter (par 4. c) kommer att arkiveras under tjänstens duration, medverkan till projekttävling och/eller insamlingen och under 2 år efter insamlingen och/eller den erbjudna tjänsten avslutats;
➢ Personuppgifter insamlade för Marknadsföringsavsikter av andra och Profileringsavsikter (par 4. d and e) kommer att arkiveras under 12 månader efter insamlingen;
➢ Personuppgifter insamlade med ändamålet Legitimt Affärsintresse (par. 4. g) kommer att arkiveras under 10 år från att de insamlades in.

När dessa villkor har upphört att gälla, så kommer kunders personuppgifter att tas bort/anonymiseras och/eller sammanföras.

b) Ytterligare rättigheter: Kunden kommer att när som helst och på det sätt som förklarats i den föregående paragrafen, ha rätt att:
- Fråga om en begränsning av behandlingen när: (i) noggrannheten av personuppgifterna ifrågasätts av uppgiftspersonen, göra det möjligt under en tid för personuppgiftsansvarig att kontrollera noggrannheten av personuppgifterna; (ii) behandlingen är olaglig och uppgiftspersonen opponerar sig mot radering av personuppgifterna och begär i stället en begränsning av deras användning; (iii) Atlas behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men de är nödvändiga för uppgiftspersonen för att upprätta, utöva eller försvara en rättslig fordran; (d) uppgiftspersonen har gjort invändningar mot behandling i enlighet med Artikel 21.1 i den Europeiska Dataskyddsförordningen, verifikationen är ännu inte beslutad huruvida den personuppgiftsansvariges legitima motivering åsidosätter de från uppgiftspersonen;
- Fråga om radering av personuppgifter utan oskälig fördröjning;
- Fråga om portabilitet av sina personuppgifter;
c) Komma med en fordran inför den Nationella Myndigheten för behandling av personuppgifter.


11. Uppdateringar

Detta dokument kommer att bli gällande från det angivna datumet i rubriken.
Atlas kan ändra och/eller integrera detta dokument, också som en följd av ytterligare förändring och/eller integrering av den Europeiska Dataskyddsförordningen. Uppdateringar och förändringar kommer att meddelas i förväg och det kommer alltid att vara möjligt för kunder att se uppdateringspolicy med följande länk
https://www.tono.com/se/sv/member/staticpages/gdpr.aspx
Om du tvivlar, har frågor eller klagomål angående insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter, så kan du kontakta Atlas genom genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress dataprotection@editionsatlas.ch eller genom att ringa följande nummer 0101 99 25 88
 
Tillbaka till startsidan